Spłacasz lub spłaciłeś kredyt?


Sprawdź BEZPŁATNIE
jaki zwrot banku Ci  przysługuje i ODZYSKAJ ODSETKI ORAZ PROWIZJĘ!


  • Szukamy i porównujemy oferty kancelarii wybierając do współpracy najlepsze w danej specjalizacji.

  • Umowy kredytowe
  • Pozywamy bankiSpłacasz lub spłaciłeś kredyt


Sprawdź BEZPŁATNIE
jaki zwrot banku
Ci przysługuje


  • Weryfikujemy
  • Umowy kredytowe
  • Pozywamy banki

KIM JESTEŚMY?


Prawnicy z 10-letnim doświadczeniem w walce o prawa konsumenckie.

Jesteśmy zespołem pełnym wzajemnego szacunku i zawsze gramy uczciwie.

Istniejemy, by wspierać ludzi w respektowaniu ich praw.

JAK POMAGAMY?W polskim prawie istnieje tzw. Sankcja Kredytu Darmowego, która chroni przed skutkami nieprawidłowych zapisów, jakie bank umieścił w Twojej umowie.

Zdecydowana większość umów kredytu konsumenckiego zawiera błędy, a prawo jest po Twojej stronie. I wcale nie dotyczy to tylko aktualnie spłacanego kredytu, ale również tych już spłaconych.

Jeżeli w Twojej umowie znajduje się choć jeden błąd możesz uzyskać całkowicie darmowy kredyt!

Wolny od prowizji, odsetek i innych kosztów, które ponosisz na rzecz banku.

Pomożemy Ci w tym, to tylko 4 kroki:


JAK POMAGAMY?

Bezpłatnie analizujemy Twoją umowę lub umowy kredytowe zawarte
po 18 grudnia 2011 r.


Podpisujemy umowę
o świadczenie usług prawnych w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.


Składamy pozew przeciwko bankowi oraz oświadczenie o naruszeniu obowiązków wynikających z Art. 45 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim.


Płacisz tylko i wyłącznie za efekt, po wygranej w Sądzie oraz wypłacie przez bank!
W przypadku przegranej nie ponosisz żadnych
opłat ani ryzyka.


co możesz zyskać?


umorzenie przyszłych kosztów oraz odsetek pozostałych do końca okresu obowiązywania umowyZWROT WSZYSTKICH ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE ODSETEK, KOSZTÓW ORAZ PROWIZJIzmniejszenie comiesięcznej raty nawet o połowę


Spłacasz tylko kapitał!

PRZYKŁADY ZWROTÓW

Kwota kredytu

100 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o:
614,20 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
32 486 zł


Anulowane przyszłe odsetki
41 984 

Twoja łączna korzyść finansowa

Kwota kredytu

200 tys. zł
Twoja miesięczna rata spadnie o:
0 zł
Szacunkowa kwota zwrotu
108 400 zł


Kredyt spłacony 
w ostatnich
 12 miesiącach

Twoja łączna korzyść finansowa


Przykład spłaconej pożyczki
Kredyt w wysokości 34 000 zł wygenerował 22 806 zł kosztów.
Zwrot banku to około 12 543 zł dla naszego klienta!
Nasze wynagrodzenie wyniosło 45% wartości sporu.

Przykład wciąż spłacanej pożyczki
Kredyt w wysokości 50 000 zł wygenerowałby łącznie 39 230 zł kosztów.
Szacunkowa kwota zwrotu to około 20 210 złanulowane przyszłe odsetki w wysokości 19 020 zł. Miesięczna rata spadnie o 326,61 zł.

Wszystko zależy od kwoty kredytu, okresu, czy rodzaju umowy, dlatego dokładniejsze wyliczenia i warunki zwrotu banku podamy Ci po analizie umowy.
W celu weryfikacji umowy lub umów kredytowych prosimy o przesłanie ich kopii, skanu lub czytelnych zdjęć poprzez formularz na dole strony lub mailem.

W przypadku zabezpieczenia pliku hasłem (co zalecamy), prosimy o przesłanie go w osobnej wiadomości podając te same dane kontaktowe, mailem, przez facebook lub instagram - jesteśmy elastyczni :)

Możesz ją również przekazać po rozmowie z nami, wystarczy Twój numer telefonu przesłany formularzem. Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Polityka prywatności
Większość banków umożliwia pobranie kopii umów kredytowych poprzez portal klienta. Po zalogowaniu się do swojego banku odszukaj w Menu pozycji z Wnioskami, Umowami, Dokumentami lub Kredytami.

Gdyby nie było takiej możliwości możesz wystąpić o kopię również poprzez formularz kontaktowy na stronie banku, listownie lub osobiście w większości placówek.

Występując o kopię umowy kredytowej nie musisz podawać powodu, więc nie ma obawiaj się, że bank odmówi jej wydania.
Muszą być spełnione poniższe warunki:

1. Kwota kredytu przekracza 30 tysięcy złotych i nie jest wyższa niż 255 000 zł.
2. Jest to kredyt konsumencki zawarty po 18 grudnia 2011 r.
3. Umowa zawiera przynajmniej jeden niedozwolony zapis.
4.Jest w trakcie spłaty lub nie minął rok od spłaty.

Główne błędy w umowach to:

Brak danych, rodzaju kredytu, czasu obowiązywania umowy, terminów wypłaty i spłaty środków, rzeczywistej rocznej stopy procentowej, zasady i terminy spłaty kredytu, błędy w wysokości opłat pobieranych od konsumenta w związku z opóźnieniem w spłacie kredytu, błędna wysokość odsetek i kosztów pozaodsetkowych, czy doliczanie do kwoty udzielonego kredytu prowizji, która następnie została oprocentowana.

Wywiad z prawnikiem:

Pytanie na śniadanie - Kredyty nieważne?

Sankcję kredytu darmowego reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715).

Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego]

1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:
1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Wywiad z prawnikiem:

Pytanie na śniadanie - Kredyty nieważne?

Kredyt udzielany na cele prywatne tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową. Kredytem konsumenckim jest zarówno kredyt ratalny (np. na zakup określonego towaru)* jak i kredyt gotówkowy.

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:
1. Umowę pożyczki.
2. Umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
3. Umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia.
4. Umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.
5. Umowę o kredyt odnawialny.

* Nie jest możliwe wykorzystanie Sankcji Darmowego Kredytu w odniesieniu do kredytu hipotecznego czy leasingu.


PODSUMUJMY

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa kredytu konsumenckiego (gotówkowego) z bankiem zawiera niedozwolone klauzule, wyślij ją do nas.

Bezpłatnie przeanalizujemy wszystkie jej zapisy, a jeśli znajdziemy błędy, będziemy mogli odzyskać poniesione przez Ciebie koszty kredytu i zmniejszyć przyszłe raty nawet o połowę!


Tu załadowany zostanie formularz CRM


______________________________

Kancelaria Zwrot Banku

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa