Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sankcjeo.pl, Skdo.pl, Darmoweo.pl, Kredytoweo.pl, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, kontakt@sankcjeo.pl, REGON:140840987, zwany dalej „Administrator”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

a) Analizy umów kredytów konsumenckich, w celu kwalifikacji do zastosowania tzw. sankcji darmowego kredytu, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub zwrotu odpowiednich kosztów w związku ze spłatą całości lub części zobowiązania przed terminem zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz wykonania umowy przelewu wierzytelności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
b) Marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
c) Rozpatrywania reklamacji, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
d) Wykonania obowiązków prawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałania przestępstwom i wyłudzeniom, w tym oszustwom, oraz spełnienia obowiązków związanych z obowiązkową administracją księgowo-podatkową zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
Administrator może również przetwarzać dane osobowe w następujących celach pobocznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

a) Archiwizowania danych.
b) Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz.
c) Prowadzenia badań statystycznych lub badań historycznych.
d) Świadczenia doradztwa biznesowego, ekonomicznego lub prawnego na rzecz Administratora danych.
e) Podnoszenia jakości świadczonych usług.
Odbiorcy

Administrator może przekazać zebrane dane do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz oraz z nim współpracujących, w szczególności: dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, spółkom świadczącym usługi prawne, finansowe, kredytowe, doradcze oraz archiwizacyjne. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Twoje dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać przekazane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora prowadzących działalność poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Administrator zadba o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

Okres przechowywania

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas trwania świadczenia usług na Twoją rzecz. Po zakończeniu świadczenia usług lub rozwiązaniu umowy, dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do ochrony interesów prawnych Administratora danych lub zgodnie z przepisami prawa.

Prawa podmiotów

Żądanie skorzystania z przysługujących Ci praw możesz kierować za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@sankcjeo.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. Kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą Administratorowi potwierdzić Twoją tożsamość tak, by osoba nieuprawniona nie uzyskiwała dostępu do Twoich danych.

Masz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych
Prawo do sprostowania danych osobowych
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Prawo do wniesienia skargi i do ochrony prawnej przed sądem

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies